IMPRESSUM

 

OMS, a.s.

Dojč 419

906 02 Dojč

telefón: +421 34 694 0811

fax: +421 34 694 0888

E-Mail: info@oms.sk

 

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vl. č. 1694/T

 

IČO: 341 32 333

IČ DPH: SK 2020377711

 

Tieto internetové stránky boli vytvorené za účelom poskytovania všeobecných informácii o obchodnej spoločnosti OMS, a.s., najmä jej produktoch a službách.

Spoločnosť OMS, a.s., sa usiluje o to, aby všetky informácie zverejnené alebo sprístupnené na jej webových stránkach, šírených elektronickou poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom boli aktuálne a čo možno najpresnejšie, avšak nezodpovedá za ich bezchybnosť a presnosť. Všetky informácie zverejnené, sprístupnené alebo šírené hore uvedenými spôsobmi sú všeobecnej povahy, nie sú pre spoločnosť OMS, a.s., záväzné a môžu byť kedykoľvek spoločnosťou OMS, a.s., jednostranne zmenené. Produkty a služby uvedené na webových stránkach alebo šírené akýmkoľvek iným spôsobom, sa môžu líšiť od aktuálnej ponuky tovarov a služieb spoločnosti OMS, a.s.. Zverejnenie akýchkoľvek údajov na webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom nemá povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu, najmä nemôže byť považované za návrh na uzavretie zmluvy. Ceny produktov a služieb uvedené na webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od aktuálnych cien produktov a služieb spoločnosti OMS, a.s.

Internetové stránky spoločnosti OMS, a.s., môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích osôb. Spoločnosť OMS, a.s., nezodpovedá za obsah a funkčnosť týchto webových stránok. Uvedenie odkazu na webové stránky tretích osôb neznamená, že spoločnosť OMS, a.s., ich obsah schvaľuje. Spoločnosť OMS, a.s., nezodpovedá za dôveryhodnosť týchto webových stránok alebo ich prevádzkovateľov ako aj za ochranu osobných údajov.